Σχετικ? με εμ??

CIXI LI YE ELECTRONICS CO., LTD. με καλ? μεταφορ?, η οπο?α βρισκ?ταν στην ?κρη προηγμ?νη CiXi Hangzhuo-Bay Bridge.And μ?νο 50 χιλι?μετρα μακρι? απ? το Ningbo. Η εταιρε?α ιδρ?θηκε στι? αρχ?? του 2004 και ειδικε?εται στην κατασκευ? και κατασκευ? τερματικ?ν μπλοκ. Συνδε...

Επιχε?ρηση

Η εταιρε?α ?χει περ?σει ISO9001-2000 πιστοπο?ηση του συστ?ματο? ποι?τητα?.
Τα κ?ρια προ??ντα ε?ναι: τερματικ? μπλοκ PCB, plug-in τερματικ? μπλοκ, χωρ?? β?δε? τερματικ?, τα παραδοσιακ? τερματικ? μπλοκ, και ο?τω καθεξ??.
Χρησιμοποιε?ται ευρ?ω? σε εξοπλισμ? επικοινωνι?ν, ?ργανα, υπολογιστ??, μηχαν?? ελεγχ?μενων προγραμμ?των, συναγερμο?, ανορθωτ??, ανελκυστ?ρε?, οικιακ?? συσκευ?? και ?λλα πεδ?α.

01

Προσωπικ?

Η εταιρε?α διαθ?τει υψηλ?? ποι?τητα? ομ?δα προσωπικο? και επαγγελματικ? σχεδιασμ? CAD, με πολλ? χρ?νια εμπειρ?α? στην αν?πτυξη συνδετ?ρα τερματικ? μπλοκ, ?χει πολλ?? ξ?νε? εταιρε?ε?, ?πω? η αν?πτυξη τη? Κ?να? OEM / ODM β?ση ?ργου, τα προ??ντα που εξ?γονται στην Ευρ?πη και τι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? , Μ?ση Ανατολ?, Ασ?α Και ?λλε? χ?ρε? και περιοχ??, προ??ντα για τα φτην? και καλ? δεκτ? απ? του? χρ?στε?.

02

Φιλοσοφ?α

Εταιρε?ε? στην "ποι?τητα πρ?τα, η αξιοπιστ?α τη? υπεροχ??, ειλικριν? υπηρεσ?α, η συνεχ?? βελτ?ωση" ?ννοια. Συν?χιση τη? αυτοπεπο?θηση?, βελτ?ωση τη? θεσμικ?? διαχε?ριση? προ? την τροχι? διεθνοπο?ηση?. Αντιμετωπ?ζοντα? το μ?λλον, ?πω? π?ντα, καλωσορ?ζουμε ειλικριν? του? πελ?τε? στο εσωτερικ? και στο εξωτερικ? για να συζητ?σουμε τη συνεργασ?α, α? συνεργαστο?με για ?να καλ?τερο μ?λλον.

03

LiYe ηλεκτρονικ?? επαγγελματ?α? κατασκευαστ?? τερματικ?ν μπλοκ

 

ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΟ

News
06-07
2017

Σ?ντομη Εισαγωγ? στη

Με την αξιοπιστ?α των ιδρυμ?των τη? εταιρε?α?, οι συνδικαλισ

News
06-07
2017

Π?? να επιλ?ξετε το

Οι ακροδ?κτε? χρησιμοποιο?νται για να διευκολ?νουν τη σ?νδεσ

News
06-07
2017

Περιγραφ? τερματικο?

Οι ακροδ?κτε? τη? πλακ?τα? κυκλ?ματο? σ?νδεση? τη? β?δα? στη

Επικοινων?στε μαζ? μα?

Καλ?? ?λθατε στο Cixi Zhuo Ying Electronics Co., Ltd.

  • Τηλ?φωνο: 13819813182
  • E-mail: [email protected]
  • Διε?θυνση: Την π?λη τη? Κ?να? Ningbo, την π?λη Cixi Kuangyan τη? Long

Ηλεκτρονικ? παραγγελ?α

Πιστοπο?ηση ποι?τητα?

手机十大耐玩单机游戏